Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné Obchodní Podmínky

 

I. Obecná ustanovení

II. Objednávka

III. Kupní cena, daňový doklad

IV. Garance vrácení peněz

V. Odpovědnost

VI.Ochrana osobních údajů

VII. Závěrečná ustanovení

 

Oddíl I. – OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je Jiří Šedek, Vršava I 7151, 760 01, ZLÍN, IČ: 88697703 (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé Kupující. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek jirisedek.com/shop, je prodej online školení a marketingových materiálů. (dále jen předmět koupě). Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

 

Oddíl II. – OBJEDNÁVKA

 

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.orga-sedek.com/seminare. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.orga-sedek.com/seminare. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách https://www.orga-sedek.com/vop a že s nimi souhlasí.

 

Oddíl II. – Kupní cena, daňový doklad

 

Ve shrnutí objednávky a na webové stránce https://www.orga-sedek.com/seminare najdete všechny ceny služeb. Faktura – Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající je plátcem DPH. Možnosti plateb – Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu. Forma platby – Platba je možná pouze jednorázově. Splátkový prodej není možný. Dodací podmínky – Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem své přístupové údaje do online kurzu.

 

Oddíl IV. – GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

 

Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Za své produkty Prodávající kromě zákonné lhůty ručí i vlastní zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dnů od uskutečnění objednávky. Odstoupení může nakupující provést elektronickou formou na e-mail: podpora@jirisedek.com s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 7 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude kupujícímu znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu.

 

Oddíl V. – ODPOVĚDNOST

 

Zabezpečení – Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Odpovědnost za obsah webu – Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

Oddíl VI. – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Prohlášení prodávajícího – Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace prodávajícího. Více informací o ochraně osobních údajů najdete na: https://www.orga-sedek.com/ochrana-osobnich-udaju

 

Oddíl VII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.6.2018. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.jirisedek.com/vseobecne-obchodni-podminky a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 

Jiří Šedek